ช่องทางจำหน่าย
หมวดหมู่
อัพเดท
เมนูราคาตัวเลือกข้าวราดแกงอัพเดทอัพเดทล่าสุด
*หมายเหตุ
รายการอาหาร
35.---ก.พ. 20
แก้ไข/อัพเดทราคา ตัวเลือกสำหรับข้าวราดแกงและท๊อปปิ้ง
50.--แก้ไขต.ค. 19
แก้ไข/อัพเดทราคา ตัวเลือกสำหรับข้าวราดแกงและท๊อปปิ้ง
60.--แก้ไขต.ค. 19
แก้ไข/อัพเดทราคา ตัวเลือกสำหรับข้าวราดแกงและท๊อปปิ้ง
10.-ท็อปปิ้ง+5.-แก้ไขต.ค. 19
สำหรับเมนู "ข้าวราดแกง" ข้าวจะอยู่ในหมวด "ท๊อปปิ้ง" และเปลี่ยนชื่อเป็น "พิเศษข้าว" และ "Extra Rice" ในภาษาอังกฤษ
15.---ต.ค. 19
15.---ต.ค. 19
30.---ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+10.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.--ลบรายการมี.ค. 20
50.--ลบรายการมี.ค. 20
50.--ลบรายการมี.ค. 20
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+15.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+25.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
60.--ลบรายการมี.ค. 20
50.--ลบรายการมี.ค. 20
50.--ลบรายการมี.ค. 20
50.--ลบรายการมี.ค. 20
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+10.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.--ลบรายการมี.ค. 20
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
60.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+10.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+10.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+15.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+25.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+10.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.--ลบรายการต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
40.--ลบรายการต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.-ปรับราคาต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.-เพิ่มใหม่ก.พ. 20
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.-ปรับราคาต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
40.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.--ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.--ต.ค. 19
10.-ท็อปปิ้ง+10.-แก้ไขต.ค. 19
ขายเป็นชิ้น ราคาแยกจากราคาข้าวราดแกง
10.-ท็อปปิ้ง+10.-แก้ไขต.ค. 19
ขายเป็นชิ้น ราคาแยกจากราคาข้าวราดแกง
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+0.-ปรับราคาต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-เพิ่มใหม่ต.ค. 19
50.-ตัวเลือกข้าวราดแกง+5.-ปรับราคาต.ค. 19
40.--ลบรายการมี.ค. 20
50.--ลบรายการมี.ค. 20
50.--ลบรายการมี.ค. 20
40.--ลบรายการมี.ค. 20
50.--ลบรายการมี.ค. 20
50.--ลบรายการมี.ค. 20
60.--ลบรายการมี.ค. 20
20.-ท็อปปิ้ง+15.-ปรับราคาต.ค. 19
ขายเป็นชิ้น ราคาแยกจากราคาข้าวราดแกง
25.-ท็อปปิ้ง+20.-ปรับราคาต.ค. 19
ขายเป็นชิ้น ราคาแยกจากราคาข้าวราดแกง
20.---ต.ค. 19
20.---ต.ค. 19
25.---ต.ค. 19
20.---ต.ค. 19
20.---ต.ค. 19
20.---ต.ค. 19
20.---ต.ค. 19
10.---ต.ค. 19